Keşif Artışında Birim Fiyat Anlaşmazlığına Dair Yüksek Fen Kurulu Kararı

Peki ama seçim dediğimiz süreç zaten başlı başına taraflı ve politize bir süreç değil mi? Bunu inkâr ederek ya da bu yokmuş gibi davranarak seçim ve siyaset gazeteciliği yapılabilir mi? Raporun ikinci bölümünde, nesnellik ve tarafsızlık ilkelerine çok katı bir biçimde bağlı kalmaya çalışan Amerikan gazetecilik ekolü ile baştan partizan olan Avrupa ekolünün seçim ve siyaset süreçlerine yaklaşımları karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. Siyaset haberlerinin “tabloidleşmesi” ise özellikle Birleşik Krallık basınında yaygın. Bu doğrultudaki bir diğer öneri, Noelle-Neumann’ın (1980) uzman kamuoyu anketi muhabiri yetiştirilmesi önerisi. Sosyal bilimler metodolojisine hakim olması beklenen bu muhabir, gerekirse üniversitelerle birlikte çalışarak sadece bilimsel niteliğinden emin olunan anketlerin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayabilir. Crespi (1980) ise anketlerin kendilerine değil, ticarileşmiş olmalarına vurgu vuruyor. Bu anlamda sadece üniversitelerin ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşların anket yapmalarının doğru yöntem olduğunu söyleyenler bulunuyor.

Bu basın duyurusu Genel Sekreterlik tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup bağlayıcı değildir. “Herkes, özel hayatına ve ailehayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve ailehayatının gizliliğine dokunulamaz. “(1) Herkes özel ve aile hayatına,konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Doğru ve gerektiğinde güncel tutulmalı;hatalı olan kişisel verinin işlenme amacına bakılmaksızın gecikmedensilinmesini veya düzeltilmesini sağlamak için makul her adım atılmalıdır(doğruluk). İşçi, işverene ait makineleri, araç vegereçleri, teknik sistemleri, tesisleri ve taşıtları usulüne uygun olarakkullanmak ve bunlarla birlikte işin görülmesi için kendisine teslim edilmişolan malzemeye özen göstermekle yükümlüdür…”

(2) Dijital cüzdan hizmeti sunan kuruluşun asgari olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ödeme aracının ihracı ile sınırlı olacak şekilde (c) bendi kapsamında faaliyet göstermek için yetkilendirilmiş olması gerekir. İşyeri ile sözleşme imzalayan ödeme hizmeti sağlayıcısı, işyeri kodu için alınacak bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için gerekli önlemleri almakla ve üye işyeri ilişkisini ticari ve/veya teknik olmayan sebeplerle sonlandırması halinde bu durumu kurulacak sisteme iletmekle yükümlü tutulmuştur. İlaveten ödeme hizmeti sağlayıcısı, sunacağı hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşme yapılmadan önce işyerini, bilgi paylaşımlarına ve sorgulamalara ilişkin açıkça bilgilendirmekle, konuya ilişkin işyerinin onayını almakla ve çerçeve sözleşmede işyerinin onayının alınmasına ilişkin gerekli hususların bulunmasını sağlamakla yükümlüdür. (12) Kanunun geçici 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Bankaya yapılacak faaliyet izni başvurularından, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Teknik kontrol ve değerlendirme sürecinde bulunanlara, sürecin Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Kaynaklı olarak tamamlanamaması halinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi hükmüne tabi tutulmadan şartlı olarak faaliyet izni verilir, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Teknik kontrol ve değerlendirme süreci sonunda tüm gereklilikleri yerine getirme konusunda başarılı olamayanların faaliyet izni Banka tarafından iptal edilir, başarılı olanların faaliyet izni bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca gerekli belgenin Bankaya sunulmasının ardından kesinleşir. (5) Bu maddede belirtilen süreler geçtikten sonra, ödeme emrinin geri alınması tarafların anlaşmasına bağlıdır. İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hallerde, gönderenin süre geçtikten sonra işlemi geri alabilmesi için alıcının onayı gerekir. Sözleşmede kararlaştırılması halinde, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödeme emrinin geri alınması için, katlandığı maliyetlerle sınırlı bir ücret talep edilebilir. (1) Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına ulaştığı an, ödeme emrinin alındığı an olarak kabul edilir. Ödeme emrinin gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iş günü dışında ulaşması durumunda, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

F) Kuruluşun bir ay içerisinde aracılık edeceği işlem miktarı azami olarak 33 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan bir önceki takvim yılındaki ödeme hacminin yüzde biri ile sınırlı olması şartı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde sayılan işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımı ile ilgili faaliyetlere aracılık edilmesi kapsamında sunulacak hizmetler. (11) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen pay edinim ve devir işlemlerinin, kontrolün elinde bulundurulması imkanı sağlayacak şekilde yapılması halinde ilk kez pay edinecek veya devralacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-21’de yer alan formu pay devri başvurusu kapsamında Bankaya sunması zorunludur. (2) Elektronik para ihraç eden kuruluş, diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, müşterinin talebi üzerine elektronik paranın karşılığı kadar fonun geri ödenmesine ilişkin işlemleri gecikmeksizin ve her halükarda talebi almasının ardından en geç ertesi iş günü sonuna kadar yapmakla yükümlüdür. Geri ödeme, müşterinin tercihine göre elektronik paranın banknot, madeni para, kaydi para veya başka bir kuruluş tarafından ihraç edilmiş elektronik paraya çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilir. B) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferi. Elektronik para olarak değerlendirilecek gayri maddi varlıklar dahil olmak üzere bu tür elektronik paralara ilişkin usul ve esaslar TCMB tarafından çıkarılacak Yönetmelik ile belirlenecektir. Bu kapsamda elektronik para olarak değerlendirilebilecek gayri maddi varlıkları ihraç eden, “elektronik para kuruluşu” kategorisine dahil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişiler, TCMB’ce çıkarılacak söz konusu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde TCMB’ye başvurarak gerekli izinleri almakla yükümlü tutulmuştur. (19) Bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlük tarihinden önce dijital cüzdan hizmeti sunmakta olup Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan ancak faaliyet izni bulunmayan kişiler, bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bankaya başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır. Kuruluşlardan dijital cüzdan hizmetini sunanlar ise bu Yönetmeliğin 4/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu Yönetmeliğin 4/A maddesine uyum sağlamak zorundadır. (3) Bin Türk Lirasını aşmayan ödeme işlemlerinde ya da ikibinyediyüzelli Türk Lirası veya altında harcama limiti olan veya herhangi bir zamanda içerdiği fon tutarı ikibinyediyüzelli Türk Lirasını geçmeyen ödeme araçlarına ilişkin olarak 41 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında sözleşme düzenlenmesi zorunlu değildir.

Ancak kamuoyu anketleri ile bezenen yarış çerçeveli haberciliğin çok daha hayati bir etkisi bulunuyor. Bu da anketler içinden bazılarını seçerek yayınlayan medya aracılığıyla anketlerin doğrudan seçim sonuçlarına etki edebilmesi. Anketlerin sonuçlarının seçimi doğrudan etkileme gücü, siyaset bilimi yazınında “bando arabası etkisi” olarak isimlendiriliyor. Simon (1954) bu terimi, insanların yüksek ses çıkararak sokaklarda dolaşan bir bando arabasının peşine takılıvermesinden esinlenerek oluşturmuş. Verili durumda ise, seçmenlerin anketlerde önde gittiği duyurulan adayın peşine takılma eğilimine işaret ediyor. Bu etki, sosyal psikolojide varlığı gösterilmiş olan sürüye ya da çoğunluğa uyma dürtümüz ile bütünleşiyor. mostbet türkiye giriş konusu işde, yapımından vaz geçilmesi nedeniyle sözleşme bedelinden tutarları düşülecek işlere ait birim fiyatların, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin kıyasen uygulanmak suretiyle bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilmesi ve bu şekilde bulunacak fiyatlardan hareketle, yapımından vaz geçilen işlerin tutarının tespit edilmesi gerekmektedir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinde; “…..Bu Kanun kapsamında yapılan kamu sözleşmelerinin tarafları, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanı ve sözleşme hükümlerinde bu prensiplere aykırı maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasında bu prensip göz önünde bulundurulur.” hükmü mevcut olup, yürürlükteki ihale mevzuatı ile sözleşme ve eklerinde belirtilmemiş bir hususun, varmış gibi kabul edilmek suretiyle bir yorumlama ve uygulama yapılması, bu hüküm ile de bağdaşmamaktadır. İncelenen başvuruda kişisel verilerin korunmasınıisteme hakkı ve haberleşme hürriyetiyle ilgili anayasal güvenceleri gözeten biryargılama yapılmaması nedeniyle anılan hak ve özgürlüğün ihlal edildiğisonucuna varılmıştır. Başvurucu; e-posta yazışmalarının incelenmesi özelhayat alanına ve haberleşme hürriyetine haksız bir müdahale oluşturmasınarağmen açtığı işe iade istemli davasında bu yönde bir tespit yapılmadığını,yazışmalarının işveren tarafından alenileştirildiğini, mahkemelerce verilenkararlar nedeniyle söz konusu müdahalelerin meşru hâle getirildiğini iddiaetmiştir.

Ansolabehere ve Iyengar’ın (1994) deneylerinden yola çıkarak işaret ettikleri bir diğer önemli nokta da anket sonucu-medya ilgisi-peşine takılma etkisi arasında bir döngü bulunduğu. Bu döngü, anket sonuçları bir adaya işaret ettikçe medyanın o adaya daha çok ilgi göstermesi ve bu artan medya görünürlüğünün de peşine takılma etkisini artırması ile işliyor. Rotschild ve Malhotra’nın (2014) deneyleri de peşine takılma etkisini bir kez daha doğrularken, bunun aynı zamanda siyasete çok ilgi duymayan ya da çok keskin siyasi görüşleri olmayanlarda daha güçlü olacağını ortaya koyuyor. At yarışı formatının yaygınlaşmasının başlıca nedenleri arasında ise heyecan yaratmanın yanı sıra basın mensuplarının seçimi tarafsız ve nesnel aktarma arzuları yatıyor. Öyle ya, belirli bir aday “anketlere göre” önde gidiyor ise bu bir basın mensubunun o adayı desteklediği suçlamalarına uğramaksızın haberleştirebileceği bir durum. Rosen (2011) sıklıkla taraflı olmakla suçlanan basın mensuplarının anketlere sarılmasının sebebini, toplum nezdinde “masumiyet üretimi” çabası olarak nitelendiriyor. Zira varlığı doğrulanmış olan anketin peşine takılarak oy verme etkisi ile medya seçim sonucuna doğrudan etki edebiliyor. At yarışı ve buna çoğunlukla eşlik eden eril dil ise kadın adayların önemsizleşmesi ile sonuçlanıyor. Tuchman (1978) çok atıf yapılan çalışmasında, kadının medyada önemsizleştirilerek “sembolik imha” sürecine maruz bırakıldığını söylemişti. Yeni yapılan çalışmalar, at yarışı çerçevelemesinin de kadın adayları imha ettiğini gösteriyor.

Gönderen, işlemi gerçekleştirmesi durumunda döviz alım satım hizmeti dahil ödeme hizmetini bu bilgiler ışığında kabul etmiş sayılır. Ç) Her ödeme emri başlatma işleminde, kendini gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluş nezdinde tanıtır, gönderen, alıcı ve ödeme hesabının bulunduğu kuruluş ile 31 inci ve 59 uncu maddeler kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurar. (5) Gönderen, ödeme hesabının bulunduğu kuruluştan teyit işlemine taraf ödeme hizmeti sağlayıcısının adı ile teyit talebine ilişkin sağlanan cevap konusunda kendisinin bilgilendirilmesini isteyebilir. C) Ödeme hizmeti sağlayıcısının, her bir teyit talebinden önce ödeme hesabının bulunduğu kuruluş nezdinde kimliğini doğrulatması ve ödeme hesabının bulunduğu kuruluş ile 31 inci madde kapsamında Bankaca yapılacak düzenlemelere uygun olarak güvenli bir şekilde iletişim kurması. (12) İşyeri, ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından on birinci fıkra uyarınca yürütülecek çalışmalara gerekli desteği vermekle yükümlüdür. Banka, ödeme hizmeti sağlayıcısından, bu fıkra kapsamında gerekli önlemleri alma konusunda makul bir gerekçe sunmaksızın çaba göstermeyen işyerine sunduğu ödeme altyapısı hizmetlerini durdurmasını istemeye yetkilidir. (3) Ödeme emrinin ödeme emri başlatma hizmet sağlayıcısı aracılığıyla başlatılması durumunda, ödeme işlemine ilişkin referans numarası gönderenin ödeme hesabının bulunduğu kuruluşa iletilir. (5) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinin tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerindekine benzer seviyede güvenli ve güvenilir olması ve asgari düzeyde risk içermesi için gerekli teknolojik ve operasyonel önlemleri almakla yükümlüdür. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, hangi müşterilerine ve hangi hizmet türleri ile ilgili olarak uzaktan iletişim aracı ile tek seferlik ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sunacağına, yapılacak ödeme işlemlerinin türü, niteliği, varsa doğuracağı finansal ve finansal olmayan etkilerin büyüklüğü, azami işlem tutarı ve müşterinin güvenilirliği gibi hususları göz önünde bulundurarak yapacağı risk değerlendirmesi sonuçlarına göre karar verir.

Ayrıca inceleme faaliyetiyle elde edilen verilerin işverentarafından hedeflenen amaç doğrultusunda kullanılması gerekir. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabuledilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığıanlaşılan kişisel verilerin korunması hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlaledildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir. Bu hak; kişinin kendisiyleilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunlarındüzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıpkullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülenhallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Bilgi sistemleri yönetiminde esas alınacak ilkelerin ve ödeme hizmetlerinde kullanılan veri paylaşım servislere ilişkin teknik gereksinimlerin detaylandırıldığı Tebliğ dahilinde aynı zamanda bilgi sistemlerinin bağımsız denetimine ilişkin usul ve esaslar tanımlanmıştır. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları’nın (Kuruluş) başka şirketlerde pay sahibi olunması durumunda TCMB’ye bildirim yapması zorunluluğu getirilmiş ve TCMB’ye -bu durumun kuruluşun faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğine karar vermesi halinde- Kuruluştan bu durumu engelleyecek tedbirleri almasını isteme yetkisi verilmiştir. Bu önlemlerin alınmaması halinde ise TCMB’nin kuruluştan işlemi durdurmasını veya işlemin tamamlanmış olması durumunda eski duruma geri dönülmesini isteme yetkisi bulunmaktadır.

(1) Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan kart tabanlı ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme işlemine onay verdiği anda işleme ilişkin tutarın tam olarak bilinmediği durumlarda, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme hesabında bulunan fonu, gönderenin bloke edilecek tam tutara ilişkin onay verdiği durumlarda bloke edebilir. (4) Gönderen, 64 üncü maddede belirtilen sürelerden önce onayı, ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan yöntemle geri alabilir. Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır. (9) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin engelli olması durumunda uzaktan iletişim aracı aracılığıyla tek seferlik ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. (7) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemi kapsamında müşteriden temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve mevzuata uygun yöntemleri kullanarak kontrol eder ve ancak iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edildikten sonra müşteriye hizmet verebilir. (3) Kuruluş, temsilcinin ödeme hizmeti sunmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini tespit etmesi halinde temsilcilik ilişkisini sonlandırır ve temsilcilik ilişkisinin sona erdirildiği her durumda, temsilcilik ilişkisinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içerisinde, temsilcinin kayıtlarını birinci fıkrada yer alan listeden sildirtmek üzere Birliğe bildirimde bulunur. Ticari ve/veya teknik olmayan sebeplerle sonlandırılanlar özellikle belirtilecek şekilde, temsilcilik ilişkisi sonlandırılan kişilere ilişkin Birlik nezdinde ayrı bir liste oluşturulur ve herhangi bir şekilde yeni bir temsilcilik ilişkisine girmeyen kişilerin bilgileri temsilcilik ilişkisinin sonlandırılmasından itibaren beş takvim yılı boyunca bu listede yer alır. (5) Kuruluş, dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerine uyulması kaydıyla, Türkiye’de yerleşik sayılmayan kişilere ilişkin sunduğu ödeme hizmetleri ile ilgili olarak, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak şartıyla döviz alım satım işlemi yapabilir. Kuruluşun, işlemin iki tarafı da yurt dışında yerleşik kişilerden oluşan ödeme işlemlerine ilişkin sunduğu ödeme hizmetleri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği döviz alım satım faaliyetleri ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralara aykırılık olarak değerlendirilmez. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca kurulan sistemde hizmet sunduğu işyerlerine ilişkin olumsuz bir kayıt olup olmadığını yılda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla kontrol eder ve kayıt bulunması durumunda kaydın içeriğine göre gerekli önlemleri alır. Maddesinin üçüncüfıkrasının kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı kapsamında sadece işlemeşeklindeki sınırlama ya da müdahalelere karşı değil kişisel verilere yönelikher türlü müdahale ve sınırlamalara karşı güvence getirdiği anlaşılmaktadır. (8) Ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan vadesiz hesaplar, işlem hesapları, kredi kartı hesapları, elektronik para hesapları ile müşteri adına açılan ve başka bir hesaba bağlı olmaksızın diğer kişilere fon aktarımı yapılabilen, geçici hareketlerin izlendiği hesaplar dışındaki hesaplar bu madde kapsamında ödeme hesabı olarak değerlendirilir.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *